?>

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) poniżej podajemy informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych.

Administratorami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:

  1. Prime Spot Grupa Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Sopocie, 81-855, ul. Rzemieślnicza 33 (dalej: „M3 Development”), KRS 0000680283;  REGON: 367364367, NIP: 5851478709
  2. STOCK CAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Sopocie, 81-855, ul. Rzemieślnicza 33 (dalej: „STOCK CAR”), KRS 0000800561;  REGON: 384191502, NIP: 5851489110

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:

  • marketing usług własnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • marketing (w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu) podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów, przy czym w przypadku marketingu będzie to miało miejsce do chwili wycofania przez Państwa zgody.

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. ostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie w dowolnym momencie wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane mogą być przekazywane – poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym w szczególności naszym podwykonawcom lub współpracownikom, a także podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach powiązań organizacyjnych i kapitałowych celem optymalizacji oferowanych Państwu produktów oraz usług.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@primespot-gi.pl lub pisemnie na adres siedzib Administratorów.