?>

Polityka prywatności

 

Administratorzy danych osobowych dokładają wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników Internetu korzystających ze strony www.primespot-gi.pl.

Użytkownik korzystając ze strony www.primespot-gi.pl akceptuje zapisy zawarte w Polityce prywatności.

Definicje

 1. Dane osobowe – danymi osobowymi są wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. Administratorzy – PRIME SPOT GRUPA INWESTYCYJNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz STOCK CAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „Administratorzy”).
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Polityki prywatności korzysta ze strony www.primespot-gi.pl
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika strony www.primespot-gi.pl bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznej w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne
 5. Adres IP – indywidualny, unikalny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Adres IP może być na stałe związany z danym komputerem lub przydzielony mu na dane połączenie.
 6. Cookies – informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera

 

Ochrona danych osobowych

Administratorzy przetwarzają informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Użytkownik strony www.primespot-gi.pl podaje swoje Dane osobowe na zasadzie dobrowolności.

Jednocześnie Administratorzy zastrzegają sobie możliwość przekazywania zbiorczych opracowań statystycznych oraz wszelkich informacji nie pozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Szczegółowe Informacje na temat celu, podstaw prawnych, okresu przez jaki dane będą przechowywane, odbiorcach danych  oraz przysługujących Użytkownikom prawach dostępne są w klauzuli informacyjnej.

 

Zakres udostępniania Danych osobowych o Użytkownikach

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane mogą być przekazywane – poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym w szczególności naszym podwykonawcom lub współpracownikom, a także podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach powiązań organizacyjnych i kapitałowych celem optymalizacji oferowanych Państwu produktów oraz usług.

Informacje przekazane przez Użytkowników

 1. Administratorzy zbierają informacje o Użytkownikach z następujących źródeł:
  • Cookies – jedynie w celu tworzenia statystyk oraz dostosowywania funkcjonalności strony do potrzeb Użytkowników. Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania plików Cookies na swoim komputerze poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej.
 2. Adres IP – w danych o Użytkowniku przechowywanych przez Administratorów nie są przechowywane adresy IP, z których nastąpiło połączenie. Adresy IP występują jedynie w logach systemowych. Uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracyjnych strony ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników oraz dla celów statystycznych.
 3. Imię, nazwisko, adres, telefon, adresy mailowy – pochodzące z formularzy kontaktowych

 

Zmiany w Polityce prywatności

Administratorzy mogą wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystając ze strony www.primespot-gi.pl Użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki prywatności.

 

Kontakt

e-mail: biuro@primespot-gi.pl lub pisemnie na adres siedzib Administratorów.